รณรงค์การลงทะเบียนใช้สิทธิลงประชามติ นอกเขตจังหวัด


ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนน ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ.2559
โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนทั้งการยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต
โดยการยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น.
จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของส่วนราชการ และบุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
จึงเปิดบริการอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการตรวจสอบเลขรหัสประจำบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำคัญในการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องกรอกข้อมูลบุคคลประกอบการลงทะเบียนฯ
เช่น เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) และ รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวอักษร 2 ตัวแรกตามด้วยตัวเลข 10 หลัก)
ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 666 501 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

วิดีโอ จังหวัดคุณธรรม บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี


เข้าสู่ระบบประเมินผล คลิ๊กชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ คลิ๊ก!!


เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์