ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7469 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล บนทางหลวง หมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม. 116+800 - กม.118+229 และ กม. 120+655 - กม 120+900 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 107
58 05 ต.ค. 2560
2 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 ราย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
31 03 ต.ค. 2560
3 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ฯ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
23 02 ต.ค. 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
61 26 ก.ย. 2560
5 การขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666553-4 ต่อ 11
105 21 ก.ย. 2560
6 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2560 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกทางทิศใต้ของหมู่บ้าน บ.โคกเห็ด ม.4 และโครงการก่อสร้างถนนดินสายนา นายประสพ พิประโคน ถึงลำห้วยหนองตาเอี้ยง บ.เกษตรสมบูรณ์ ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
44 20 ก.ย. 2560
7 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาฯ ผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 182560 - 1
75 11 ก.ย. 2560
8 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่
เบอร์โทร: 044 - 641299 ต่อ 5
58 11 ก.ย. 2560
9 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต รายการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
56 08 ก.ย. 2560
10 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
76 05 ก.ย. 2560
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
54 04 ก.ย. 2560
12 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
59 30 ส.ค. 2560
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
69 29 ส.ค. 2560
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
46 29 ส.ค. 2560
15 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 044 - 696284
48 29 ส.ค. 2560
16 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ซอยปลายกระอีง ต.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666255, 044 - 666256
75 29 ส.ค. 2560
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ.หนองม่วง ม.10 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 24 ต.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666255, 044 - 666256
57 29 ส.ค. 2560
18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนขาด ม.14 ต.ประโคนชัย - บ.กระสัง ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666255, 044 - 666256
58 29 ส.ค. 2560
19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายทางศาลางาม ม.7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666255, 044 - 666256
53 29 ส.ค. 2560
20 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกทางทิศใต้ของหมู่บ้าน บ.โคกเห็ด ม.4 และ โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา นายประสพ พิประโคน ถึงลำห้วยหนองตาเอี้ยง บ.เกษตรสมบูรณ์ ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
61 29 ส.ค. 2560
21 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลแบบหอถึงเหล็กทรงแชมเปญ บ.บาตร ม.5 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
70 29 ส.ค. 2560
22 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรม คสล. หน้าอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
55 28 ส.ค. 2560
23 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691178
65 28 ส.ค. 2560
24 สอบราคาจ้างตามโครงการเงินเหลือจ่าย ประจำปี 2560 จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
48 28 ส.ค. 2560
25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
52 28 ส.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com