ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6002 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
เบอร์โทร: 044 - 666196
4 03 ก.ย. 2558
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
4 03 ก.ย. 2558
3 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
2 03 ก.ย. 2558
4 สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 16-16 - 8,สูตร 16-20-0,สูตร 16-8-8 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 - 5300131
2 03 ก.ย. 2558
5 สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 108
2 03 ก.ย. 2558
6 ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 182560 - 1
3 03 ก.ย. 2558
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ม.7 บ.นาศรีนวล ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 666283
3 03 ก.ย. 2558
8 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666367
2 03 ก.ย. 2558
9 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602218
4 03 ก.ย. 2558
10 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.หนองขมาร โดยวิธีประมูลด้วยวาจา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร
เบอร์โทร: 044-666350
5 03 ก.ย. 2558
11 รายงานผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 14 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
3 03 ก.ย. 2558
12 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.ผไทรวมพล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
2 02 ก.ย. 2558
13 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
2 02 ก.ย. 2558
14 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ.ปากช่อง ม.1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
4 02 ก.ย. 2558
15 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.แท่นทัพไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
2 02 ก.ย. 2558
16 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.ปากช่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
1 02 ก.ย. 2558
17 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.ราษฎร์รักแดน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
2 02 ก.ย. 2558
18 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.หนองหว้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
2 02 ก.ย. 2558
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแซมเปญ บ.สะแกสามัคคี ม.4 ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
5 02 ก.ย. 2558
20 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนข้างบ้านเลขที่ 48/6 ร้านบุรีรัมย์ค้าเหล็ก (ชุมชนหนองปรือ) สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
2 02 ก.ย. 2558
21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนข้างบ้านเลขที่ 396/3 (ชุมชนบุลำดวนเหนือ) สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
2 02 ก.ย. 2558
22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก โคกกลางซอย 5 (ชุมชนโคกกลาง) สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
4 02 ก.ย. 2558
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
1 02 ก.ย. 2558
24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.13 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
2 02 ก.ย. 2558
25 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
4 02 ก.ย. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com