ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4442 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309
1 28 พ.ย. 2557
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก และติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309
2 28 พ.ย. 2557
3 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องทดสอบเหล็กเส้น,โรงเก็บพัสดุ,จอดรถยนต์ 1ชั้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309
1 28 พ.ย. 2557
4 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะปราสาทปลายบัด1(ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251
0 28 พ.ย. 2557
5 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด-สระแก้ว เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666241 - 2
0 28 พ.ย. 2557
6 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.11 บ.ผักแว่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
เบอร์โทร: 044 - 666454 - 5
0 28 พ.ย. 2557
7 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ
เบอร์โทร: 044 - 605252, 044 - 666355
0 28 พ.ย. 2557
8 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 604969
0 28 พ.ย. 2557
9 สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.6 บ.โคกประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
0 28 พ.ย. 2557
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ตัว และชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานของผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 614338 - 9
0 28 พ.ย. 2557
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
0 28 พ.ย. 2557
12 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน" โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
0 28 พ.ย. 2557
13 สอบราคาจ้างเหมาจุดพลุ ไฟพะเนียง โครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
1 28 พ.ย. 2557
14 สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
4 27 พ.ย. 2557
15 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เบอร์โทร: 044 - 666114 ต่อ 14
6 27 พ.ย. 2557
16 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
5 27 พ.ย. 2557
17 สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In PLace RecycLing) สาย ทล. 224 - บ.สายตรี 16 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
4 27 พ.ย. 2557
18 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
3 27 พ.ย. 2557
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
3 27 พ.ย. 2557
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
4 27 พ.ย. 2557
21 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666556 - 9
2 27 พ.ย. 2557
22 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
3 27 พ.ย. 2557
23 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
2 27 พ.ย. 2557
24 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง - โคกตะแบก แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
2 27 พ.ย. 2557
25 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0204 ตอน กระสัง - ระกา แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
2 27 พ.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com