ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4261 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
0 31 ต.ค. 2557
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแวง ม.1 - บ้านบัว ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง
เบอร์โทร: 044 - 655092
0 31 ต.ค. 2557
3 สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน "ชั้นเก็บผ้าโครงเหล็ก 3 ชั้น ชนิด 2 ตอน" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
0 31 ต.ค. 2557
4 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เมืองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เบอร์โทร: 044 - 666682
0 31 ต.ค. 2557
5 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) จำนวน 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 - 2741131
0 31 ต.ค. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง
เบอร์โทร: 044 - 655092
0 31 ต.ค. 2557
7 เปลี่ยนแปลงวันขอรับเอกสารสอบราคา วันยื่นซองสอบราคา และวันเปิดซองสอบราคา ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าไทย - กัมพูชา ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพาณิชย์ เปิดประตูเชื่อมประเทศ" ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จำนวน 3 ครั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
0 31 ต.ค. 2557
8 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
เบอร์โทร: 044 - 650246 ต่อ 15
4 31 ต.ค. 2557
9 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2447 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุรีรัมย์-บ้านพลวง แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
3 31 ต.ค. 2557
10 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หัวถนน-บุรีรัมย์ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
4 31 ต.ค. 2557
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.ชุมแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 605914
7 31 ต.ค. 2557
12 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
3 30 ต.ค. 2557
13 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050 - 1
5 30 ต.ค. 2557
14 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ อบต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666354
6 30 ต.ค. 2557
15 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
เบอร์โทร: 044 - 185159
2 30 ต.ค. 2557
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เบอร์โทร: 044 - 666473
4 30 ต.ค. 2557
17 สอบราคาจ้างซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500 - 1
2 30 ต.ค. 2557
18 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
3 30 ต.ค. 2557
19 สอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าไทย - กัมพูชา ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพาณิชย์ เปิดประตูเชื่อมประเทศ" ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จำนวน 3 ครั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
2 30 ต.ค. 2557
20 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 620156
2 30 ต.ค. 2557
21 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด.3) อบต.เมืองแก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
เบอร์โทร: 044 - 666642
5 30 ต.ค. 2557
22 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
2 30 ต.ค. 2557
23 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 666376 - 7
3 30 ต.ค. 2557
24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ม.2 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์บ.จันดุม ม.2 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เบอร์โทร: 044 - 666682
7 30 ต.ค. 2557
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
3 30 ต.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com