ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7634 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512,0 4460 22
9 18 มิ.ย. 2561
2 ปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144ต่อ 2512,0 4460 221
4 18 มิ.ย. 2561
3 ก่อสร้างรั้วบ้านพักสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044613797-8 ต่อ 336
41 14 มิ.ย. 2561
4 ส่งประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2561 โรงพยาบาลนางรอง
เบอร์โทร: 044-633456-67 ต่อ 176,177
45 13 มิ.ย. 2561
5 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144ต่อ 2561,0 4460 221
12 11 มิ.ย. 2561
6 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512,0 4460 22
7 11 มิ.ย. 2561
7 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น สำนักงานศาลปกครอง
เบอร์โทร: 02141 0779
9 11 มิ.ย. 2561
8 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดฯ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: -04468-6114 ต่อ 114,115
21 08 มิ.ย. 2561
9 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666501
18 06 มิ.ย. 2561
10 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อหาผู้ดำเนินกิจการ Free Wifi ณ ท่าอากาศยาน ภายในการกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 25 แห่ง กรมท่าอากาศยาน
เบอร์โทร: 0 2287 0320 ต่อ 2087,2088
12 05 มิ.ย. 2561
11 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144ต่อ 2512,0 4460 221
17 05 มิ.ย. 2561
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ลานจอดรถและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512,0 4460 22
12 05 มิ.ย. 2561
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-3797-8 ต่อ 336
75 04 มิ.ย. 2561
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านโคกเมือง ม.9 ต.เจเข้มาก ตามรายละเอียดแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: โทร.044666247-8 ต่อ 15
21 28 พ.ค. 2561
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศอพส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: โทร 044606253 ต่อ 122
6 28 พ.ค. 2561
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: โทร 044606253 ต่อ 122
7 28 พ.ค. 2561
17 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พศ.2561 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611144 ต่อ 2512 , 044602218
24 22 พ.ค. 2561
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ลานจอดรถและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
15 22 พ.ค. 2561
19 ประกวดราคาจ้าง ฏครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611144 ต่อ 2512 , 044602218
19 22 พ.ค. 2561
20 จ้างก่อสร้างโรงสีข้าวพร้อมโรงเรือน ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด
เบอร์โทร: 044-620255
37 21 พ.ค. 2561
21 ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2561 สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
เบอร์โทร: 044 327015 ต่อ 10015
81 11 พ.ค. 2561
22 ขายทอดตลาด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-634627
96 11 พ.ค. 2561
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางผราคาอ้างอิง)ในงานจ้างก่อสร้าง อบต.ห้วยจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 666247-8 ต่อ 1
30 11 พ.ค. 2561
24 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร 604(บางส่วน)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 611989
16 11 พ.ค. 2561
25 หลักประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร: 044 - 243858
21 07 พ.ค. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com