ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4182 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองยายพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
เบอร์โทร: 044 666419-20
1 24 ต.ค. 2557
2 สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 3064 บ้านกลันทา ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
3 24 ต.ค. 2557
3 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
2 24 ต.ค. 2557
4 สอบราคาจ้างเหมาโครงการสงเคราะห์การบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โกรกแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
1 24 ต.ค. 2557
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
3 24 ต.ค. 2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
5 24 ต.ค. 2557
7 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
6 24 ต.ค. 2557
8 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-PLace RecycLing) สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
3 24 ต.ค. 2557
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลปะคำ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
6 24 ต.ค. 2557
10 สอบราคาจ้างรถยนต์รับ - ส่ง เด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044 - 666493,089 - 2828640
3 24 ต.ค. 2557
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
3 24 ต.ค. 2557
12 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
2 24 ต.ค. 2557
13 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองมัน - หนองกี่ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
2 24 ต.ค. 2557
14 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลสามแวง ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
16 22 ต.ค. 2557
15 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ ม.5 ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
6 22 ต.ค. 2557
16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611442 ต่อ 15
4 22 ต.ค. 2557
17 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
8 22 ต.ค. 2557
18 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นหน้าอาคารโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
7 22 ต.ค. 2557
19 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 814290 - 4 ต่อ 201
8 22 ต.ค. 2557
20 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
5 22 ต.ค. 2557
21 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียนในเขต อบต.หนองบอน จำนวน 5 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
4 22 ต.ค. 2557
22 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในเขต อบต. หนองบอน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
5 22 ต.ค. 2557
23 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโคกใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666218
4 22 ต.ค. 2557
24 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรสำราญ จำนวน 9 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666354
5 22 ต.ค. 2557
25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน ขนาดใหญ่, รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน ขนาดเล็ก, รถสามล้อโยกคนพิการ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
8 22 ต.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com