ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4936 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
1 27 ก.พ. 2558
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
5 27 ก.พ. 2558
3 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
3 27 ก.พ. 2558
4 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
2 27 ก.พ. 2558
5 สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
เบอร์โทร: 044 - 666380 - 1
3 27 ก.พ. 2558
6 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านคันรุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เบอร์โทร: 044 - 666682
2 27 ก.พ. 2558
7 สอบราคาจ้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน20 ต้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
2 27 ก.พ. 2558
8 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
2 27 ก.พ. 2558
9 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "DISOPSABLE NEEDLE" จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
2 27 ก.พ. 2558
10 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก (เหล็กยึดกระดูก) จำนวน 54 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
0 27 ก.พ. 2558
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องชั่ง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
1 27 ก.พ. 2558
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบวิกฤติ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
1 27 ก.พ. 2558
13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
เบอร์โทร: 044 - 666274
3 27 ก.พ. 2558
14 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
เบอร์โทร: 044 - 666107
6 26 ก.พ. 2558
15 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ., ป.1 ซ. โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
เบอร์โทร: 083 - 7267576
2 26 ก.พ. 2558
16 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กีฬาวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ ม.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เบอร์โทร: 044 - 666273
3 26 ก.พ. 2558
17 สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา โรงเรียนบ้านเขาคอก
เบอร์โทร: 083 - 1274497, 086 - 2482399
2 26 ก.พ. 2558
18 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช. 202/26 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
เบอร์โทร: 085 - 4100588
3 26 ก.พ. 2558
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ.บุตาวงษ์ ม.4 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เบอร์โทร: 044 - 660748
2 26 ก.พ. 2558
20 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 3) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 686114 (ต่อ 114,115)
3 26 ก.พ. 2558
21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 666283
4 26 ก.พ. 2558
22 สอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
2 26 ก.พ. 2558
23 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
3 26 ก.พ. 2558
24 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
2 26 ก.พ. 2558
25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
2 26 ก.พ. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com