ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5420 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างโครงการท้องถิ่นสีเขียว ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044-605914
3 29 พ.ค. 2558
2 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัด
เบอร์โทร: 044-6250445 ต่อ 301
3 29 พ.ค. 2558
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-615002 ต่อ 3417
3 29 พ.ค. 2558
4 สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิิ (Bill board) สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทร: 044-811573
2 29 พ.ค. 2558
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044-1875001
3 29 พ.ค. 2558
6 ประมูลจ้างโครงการขุดลอกและขยายสระนำ้ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 โครงการ ด้วยระอิเล็กทรอนิกส์ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044-666263
1 29 พ.ค. 2558
7 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 09-33264095
3 29 พ.ค. 2558
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ สำนักงานสาธราณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611562 ต่อ 145
2 29 พ.ค. 2558
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611562 ต่อ 145
2 29 พ.ค. 2558
10 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
เบอร์โทร: 044 - 666640 - 1 หรือ www.ban-
4 28 พ.ค. 2558
11 สอบราคาจ้างเหมาเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
4 28 พ.ค. 2558
12 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงบูรณะทางภายในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 628245 ต่อ 112
6 28 พ.ค. 2558
13 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการแพทย์ "IV.CANULA" จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
3 28 พ.ค. 2558
14 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 10 เตียง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
3 28 พ.ค. 2558
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
2 28 พ.ค. 2558
16 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เบอร์โทร: 044 - 666473
4 27 พ.ค. 2558
17 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมหมู่บ้าน ม.2 - 11 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
4 27 พ.ค. 2558
18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
3 27 พ.ค. 2558
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
5 27 พ.ค. 2558
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ.โนนสมบูรณ์ ม.4 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
2 27 พ.ค. 2558
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.โคกวัด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666218
3 27 พ.ค. 2558
22 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองชลประทาน บ.เพชรน้อย ม.8 ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
3 27 พ.ค. 2558
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขมาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร
เบอร์โทร: 044 - 666350
4 27 พ.ค. 2558
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
เบอร์โทร: 044 - 679412
3 27 พ.ค. 2558
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186 - 7
4 27 พ.ค. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com