ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3957 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 616767
3 29 ส.ค. 2557
2 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613258 ต่อ 15
3 29 ส.ค. 2557
3 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
4 29 ส.ค. 2557
4 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044 - 666493
3 29 ส.ค. 2557
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ขนาดกลาง" จำนวน 13 เครื่อง โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691033, 044 - 691509
2 29 ส.ค. 2557
6 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
เบอร์โทร: 044 - 666380 - 1
2 29 ส.ค. 2557
7 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 2 ศูนย์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เบอร์โทร: 044 - 666450 ต่อ 13
4 29 ส.ค. 2557
8 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แบบหิ้วหรือแบบสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
2 29 ส.ค. 2557
9 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
เบอร์โทร: 044 - 185692
3 29 ส.ค. 2557
10 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
เบอร์โทร: 044 - 670774
3 29 ส.ค. 2557
11 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666262 - 3
3 29 ส.ค. 2557
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
3 29 ส.ค. 2557
13 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
เบอร์โทร: 044 - 666127
3 29 ส.ค. 2557
14 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตตำบลสะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044-184001
3 29 ส.ค. 2557
15 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เตียง Stryker frame" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
4 28 ส.ค. 2557
16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
5 28 ส.ค. 2557
17 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางเชื่อมถนน สาย บร. 2016 ช่วง ม.5 - ม.10 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
3 28 ส.ค. 2557
18 สอบราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 (ซอยประปา) องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
3 28 ส.ค. 2557
19 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
3 28 ส.ค. 2557
20 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อ (BOX CuLvert) ข้ามคลองสกัดนาค ม.11 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
3 28 ส.ค. 2557
21 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
3 28 ส.ค. 2557
22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.13 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
3 28 ส.ค. 2557
23 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
เบอร์โทร: 044 - 666107
5 28 ส.ค. 2557
24 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Phenytoin 50 mg/mL,/ 5 mL injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
2 28 ส.ค. 2557
25 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Rabies ImmunogLobuLin 200 IU/mL lnjection (Equine), 5 mL แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
3 28 ส.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com