ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4517 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290 - 4 ต่อ 132
1 18 ธ.ค. 2557
2 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
1 18 ธ.ค. 2557
3 ประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์มหัศจรรย์ (Tour Bus Back) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666528
1 18 ธ.ค. 2557
4 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666528
3 18 ธ.ค. 2557
5 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3 แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ม.1 บ.ไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 666264
1 18 ธ.ค. 2557
6 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางผิวจราจรฯ สาย บ.หนองปรือ ม.3 - บ.ถาวร ม.8 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
1 18 ธ.ค. 2557
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
2 18 ธ.ค. 2557
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
1 18 ธ.ค. 2557
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
2 18 ธ.ค. 2557
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
4 18 ธ.ค. 2557
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
1 18 ธ.ค. 2557
12 ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
1 18 ธ.ค. 2557
13 สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทของแห้งและประเภทข้าวสาร จำนวน 2 กลุ่ม โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 814290 - 4
2 16 ธ.ค. 2557
14 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
เบอร์โทร: 087 - 0730142
6 16 ธ.ค. 2557
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เบอร์โทร: 044 - 658198 - 9
6 15 ธ.ค. 2557
16 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เบอร์โทร: 044 - 658199
6 12 ธ.ค. 2557
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
4 12 ธ.ค. 2557
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ "กล้องวีดีโอ" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 12 ธ.ค. 2557
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611159 ต่อ 101
7 12 ธ.ค. 2557
20 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลราษีไศล (กลุ่มงานการจัดการ)
เบอร์โทร: 045 - 681235-6 ต่อ 126
15 12 ธ.ค. 2557
21 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
เบอร์โทร: 044 - 780016
7 11 ธ.ค. 2557
22 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบราง U ภายในหมู่บ้าน บ.โนนพะไลย์ ม.14 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
8 11 ธ.ค. 2557
23 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบราง U ภายในหมู่บ้าน บ.ดงยายเภา ม.3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
4 11 ธ.ค. 2557
24 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
7 11 ธ.ค. 2557
25 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
4 11 ธ.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com