ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7335 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement inpLace RecycLing สาย บ.ประชาสามัคคี ม.9 - บ.ทุ่งไผ่ ม.5 (ช่วงที่ 1) สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
2 26 มิ.ย. 2560
2 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661205
1 26 มิ.ย. 2560
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองฝาย บ.โศกกะฐิน ม.7 ต.นาโพธิ์ ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 686130
8 26 มิ.ย. 2560
4 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
11 23 มิ.ย. 2560
5 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
6 23 มิ.ย. 2560
6 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 098 - 6028831 และ 081 - 756775
3 23 มิ.ย. 2560
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ถังสูงและโรงสูบ) บ.โนนขวาง ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
เบอร์โทร: 044 - 666474-5
9 22 มิ.ย. 2560
8 สอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 62 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
4 22 มิ.ย. 2560
9 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 634608-09 ต่อ 102
32 21 มิ.ย. 2560
10 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสะแก
เบอร์โทร: 044 - 681574
15 20 มิ.ย. 2560
11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
เบอร์โทร: 044 - 666161
17 19 มิ.ย. 2560
12 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ช่วงหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดศรีภูมิวนาราม - คุ้มน้อย บ.ศรีสระยาง ม.11 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
เบอร์โทร: 044 - 666977
9 19 มิ.ย. 2560
13 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
6 19 มิ.ย. 2560
14 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขต เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
6 19 มิ.ย. 2560
15 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
24 15 มิ.ย. 2560
16 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง(งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
25 13 มิ.ย. 2560
17 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
20 13 มิ.ย. 2560
18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกเจริญ 3 จากจุดเดิมไปทางทิศตะวันออก สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
18 13 มิ.ย. 2560
19 ยกเลิกสอบราคาจ้างฯ/ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353
19 12 มิ.ย. 2560
20 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการที่ทิ้งขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
26 12 มิ.ย. 2560
21 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353
31 09 มิ.ย. 2560
22 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 ชุมชนป่าสามัคคี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
19 09 มิ.ย. 2560
23 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ของ อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เบอร์โทร: 044 - 364733
13 08 มิ.ย. 2560
24 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 624527
25 06 มิ.ย. 2560
25 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ (ดีเซล) บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 6 สูบ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 666398
12 06 มิ.ย. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com