ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6884 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689131
4 22 ก.ย. 2559
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA) โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
6 21 ก.ย. 2559
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
7 21 ก.ย. 2559
4 แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
22 20 ก.ย. 2559
5 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
14 20 ก.ย. 2559
6 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยาง (เสริมผิวทาง AsphaLtic Concrete) บ.เขว้า ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 - 2741131
7 20 ก.ย. 2559
7 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666529,044 - 666530 (มท)
6 20 ก.ย. 2559
8 การเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
5 20 ก.ย. 2559
9 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนมีชัย ม.10 บ.สนวน ต.ปะตำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
17 19 ก.ย. 2559
10 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองกราด บ.หนองกราด ม.7 ต.ปะตำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
6 19 ก.ย. 2559
11 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนราษฎร์บูรณะ (ต่อจากเดิม) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 บ.ทุ่งไผ่ ต.ปะตำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
6 19 ก.ย. 2559
12 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนปิยราษฎร์ (ด้านทิศตะวันตก) ม.1 บ.ปะตำ ต.ปะตำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
5 19 ก.ย. 2559
13 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 8/2559 สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เบอร์โทร: 044 - 666450 ต่อ 13
22 19 ก.ย. 2559
14 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
6 19 ก.ย. 2559
15 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เบอร์โทร: 044 - 182560-1
11 16 ก.ย. 2559
16 สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 /สอบราคาจ้างโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666579
20 16 ก.ย. 2559
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองบัวกง ม.6 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
เบอร์โทร: 044 - 666860
11 16 ก.ย. 2559
18 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
เบอร์โทร: 093 - 3208397
10 16 ก.ย. 2559
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน บ.สายโท 5 ใต้ ม.3 และชุมชนหนองดุม ม.2 จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
8 16 ก.ย. 2559
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 104,126
9 16 ก.ย. 2559
21 สอบราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 104,126
7 16 ก.ย. 2559
22 ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม. 1-13 (ช่วง ม.3) องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666054
9 16 ก.ย. 2559
23 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และตู้นิรภัย สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613977 ต่อ 103
10 14 ก.ย. 2559
24 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
14 14 ก.ย. 2559
25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
26 14 ก.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com