ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3414 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666221
9 24 เม.ย. 2557
2 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เบอร์โทร: 044 - 660748
3 24 เม.ย. 2557
3 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านจรอกใหญ่ - บ้านละเวี้ย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
2 24 เม.ย. 2557
4 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 690212
2 24 เม.ย. 2557
5 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500 - 1
3 24 เม.ย. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
1 24 เม.ย. 2557
7 แจ้งผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
4 24 เม.ย. 2557
8 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
9 23 เม.ย. 2557
9 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
8 23 เม.ย. 2557
10 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
1 23 เม.ย. 2557
11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
เบอร์โทร: 044 - 605948 กด 5
5 23 เม.ย. 2557
12 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8
8 23 เม.ย. 2557
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน 2 เครื่อง และชุดซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 699255 ต่อ 129
2 23 เม.ย. 2557
14 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที ด้วยระบบ Continuous Wave Doppler" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
2 23 เม.ย. 2557
15 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044-184001
6 22 เม.ย. 2557
16 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม
เบอร์โทร: 044 - 196500 ต่อ 12
6 22 เม.ย. 2557
17 สอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 -8142904, 132
1 22 เม.ย. 2557
18 สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 -8142904
3 22 เม.ย. 2557
19 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
9 22 เม.ย. 2557
20 สอบราคาซื้อถังขยะ ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 350 ใบ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
3 22 เม.ย. 2557
21 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
2 22 เม.ย. 2557
22 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3, ม.10 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เบอร์โทร: 044 - 666114 ต่อ 14
3 22 เม.ย. 2557
23 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ (LED Headlight)" จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
2 22 เม.ย. 2557
24 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Sodium chloride 0.9 % Injection 1000 ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
2 22 เม.ย. 2557
25 ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พัน RRIT 251 ของสวนป่าดงสายทอ และสวนป่าภูดิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
เบอร์โทร: 044 -242619
25 18 เม.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 โทร.044-611342 สป.37125
e-mail: buriram@moi.go.th