ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3796 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
2 29 ก.ค. 2557
2 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.ฯ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193063
3 29 ก.ค. 2557
3 แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ปจ. 1/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 666256
4 29 ก.ค. 2557
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเจาะและตัดกระดูกใบหน้า" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
2 29 ก.ค. 2557
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเครื่องมือผ่าตัด Greenberg Retractor (PCT Neuro)" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
2 29 ก.ค. 2557
6 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
15 28 ก.ค. 2557
7 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลตำบลสองชั้น จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
4 28 ก.ค. 2557
8 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
6 28 ก.ค. 2557
9 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
6 28 ก.ค. 2557
10 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 125 รายการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 614616
2 28 ก.ค. 2557
11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ.ขาชันโลง จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 615548
3 28 ก.ค. 2557
12 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650073
2 28 ก.ค. 2557
13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
3 28 ก.ค. 2557
14 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ อบต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
2 28 ก.ค. 2557
15 สอบราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร สำหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราษีไศล จำนวน 3 กลุ่ม โรงพยาบาลราษีไศล กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ)
เบอร์โทร: 045 - 681235-6 ต่อ 112
16 25 ก.ค. 2557
16 สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
10 25 ก.ค. 2557
17 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 3/2557 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
5 25 ก.ค. 2557
18 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
เบอร์โทร: 044 - 666230
9 25 ก.ค. 2557
19 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายถนนกลางหมู่บ้าน ม.10 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
เบอร์โทร: 044 - 666230
6 25 ก.ค. 2557
20 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ จำนวน 8 หลัง (บ้านพักข้าราชการ 1-2 จำนวน 2 หลัง บ้านพักคนงาน 6 หลัง) หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 605251
4 25 ก.ค. 2557
21 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500 - 1
9 25 ก.ค. 2557
22 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 666264 - 5
7 25 ก.ค. 2557
23 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.9 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
เบอร์โทร: 044 - 666043
2 25 ก.ค. 2557
24 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลกันทรารมย์ ม.4 บ.ปลาย ม.7 บ.หนองขอน, ม.8 บ.กะโลง และ ม. 9 บ.สระเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เบอร์โทร: 044 - 666114 ต่อ 14
5 25 ก.ค. 2557
25 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
3 25 ก.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com