Responsive image
 ประกาศ/คำสั่งใหม่ << = - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 19 - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 18 - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 17 - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 15 - สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว( ฉบับที่ 4) - คำสั่งคกกฯ ที่ 34/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ - คำสั่งคกกฯ ที่ 33/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บ้านระเบิก หมู่ที่ 7 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์) - ประกาศคกก.ฯ เรื่อง การป้องกันการะบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 5) - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 14 - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 - คำสั่งคกกฯ ที่ 32/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 8) - คำสั่งคกกฯ ที่ 31/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ - คำสั่งคกกฯ ที่ 30/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บริเวณคุ้มบ้านเสด็จ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ) - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 - คำสั่งคกกฯ ที่ 29/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 7) - คำสั่งคกกฯ ที่ 28/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ - คำสั่งคกกฯ ที่ 27/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ - คำสั่งคกกฯ ที่ 26/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ - คำสั่งคกกฯ ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บริเวณคุ้มหลวงพ่อพา บ้านยาง หมู่ที่ 2 และคุ้มชุมเงิน บ้างยางบูรพา หมู่ที่ 3 และคุ้มเจริญสุข บ้านยางประจิม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์) - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 - คำสั่งคกกฯ ที่ 24/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 6) - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 - คำสั่งคกกฯ ที่ 23/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 5) - คำสั่งคกกฯ ที่ 22/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) - คำสั่งคกกฯ ที่ 21/2564 เรื่อง สั่งให้นักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำนวน 8 ราย เข้ารับการกักกันโรคที่โรงแรม Bric Box Hotel Buriram ใน Building A และ Building B - คำสั่งคกกฯ ที่ 20/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอห้วยราช - คำสั่งคกกฯ ที่ 19/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม ( บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์) - คำสั่งคกกฯ ที่ 18/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย - คำสั่งคกกฯ ที่ 17/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม ( บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์) = >>- คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5416/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน ประจำโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลสนามไอคิว เฮาส์ บุรีรัมย์) (สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
- หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 4962 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 19 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 18 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 17 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 15 (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5267/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) (สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 34/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 33/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บ้านระเบิก หมู่ที่ 7 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์) (สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 5) (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 14 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 32/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 8) (สั่ง ณ 12 กรกฎาคม 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 31/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (สั่ง ณ 12 กรกฎาคม 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 30/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บริเวณคุ้มบ้านเสด็จ หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ) (สั่ง ณ 12 กรกฎาคม 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 29/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 7) (สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 28/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 27/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 26/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บริเวณคุ้มหลวงพ่อพา บ้านยาง หมู่ที่ 2 และคุ้มชุมเงิน บ้างยางบูรพา หมู่ที่ 3 และคุ้มเจริญสุข บ้านยางประจิม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์) (ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 (ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4965/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) (สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 24/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 6) (สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
- แถลงข่าวคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง "รับคนบุรีรัมย์กลับบ้าน มีที่รักษา มีที่กักตัว ครบ 14 วัน ได้ฉีดวัคซีนทุกคน กลับมาไม่แจ้งดำเนินคดี มีโทษสูงสุด"
- แถลงการณ์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 23/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 5) (สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 22/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) (สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 )
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 21/2564 เรื่อง สั่งให้นักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำนวน 8 ราย เข้ารับการกักกันโรคที่โรงแรม Bric Box Hotel Buriram ใน Building A และ Building B (สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 )
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ( ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 20/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย (สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 19/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม ( บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ) (สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 18/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย (สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 17/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม ( บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์) (สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)


ก้าวทันโควิด​ -19​ กับสาธารณสุข​บุรีรัมย์ เรื่องราวของการ​กักตัว​ การเฝ้าสังเกตุอาการ​ต่างกันอย่างไร

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 [ สอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-617241, 086-4609478 และโทรแจ้ง 191 ]