ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ตั้ง กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4

โทร.044-666 535 มท.37122


ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานอื่นๆ
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงความคิดเห็น

สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:

VISITOR


ข่าว / กิจกรรม
 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์ฯ
วิธีการบันทึกดัชนีข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
แบบฟอร์มสรุปสถิติการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มดัชนีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
slideและเฉลยข้อสอบการอบรมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการจังหวัดบุรีรัมย์

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

- ไม่มี -

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา


- ไม่มี -

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

- แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 คลิ๊ก
- แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556 คลิ๊ก
- แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2555 คลิ๊ก
- แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2554 คลิ๊ก
- แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 คลิ๊ก

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม คลิ๊ก
- คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คลิ๊ก

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง

- ไม่มี -

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนให้จัดทำบริการสาธารณะ

- ไม่มี -

มาตรา 9 (7 ) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

-มติคณะรัฐมนตรี คลิ๊ก

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

- ข่าวประกวดราคา สอบราคา คลิ๊ก
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

หมายเหตุ : ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-620195

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666 535 มท.37122