กิจกรรมเรื่อง --> (select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(107)+CH