ระบบติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดบุรีรัมย์

ความหมายของสัญลักษณ์
= ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % หมายถึงในอ่างปริมาณมาก น้ำล้นตลิ่ง สถานะ : ระวังภัยน้ำท่วม
= ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 80 - 100% หมายถึง ปริมาณน้ำในอ่างปริมาณค่อนข้างมาก สถานะ : ปกติ
= ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 50 - 80% หมายถึง ปริมาณน้ำในอ่างปริมาณปานกลาง สถานะ : ปกติ
= ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 30 – 50% หมายถึง ปริมาณน้ำในอ่างปริมาณค่อนข้างน้อย สถานะ : ระวังภัยแล้ง
= ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 0 - 30% หมายถึง ปริมาณน้ำในอ่างปริมาณน้อยมาก สถานะ : ระวังภัยแล้ง
ข้อมูลจาก : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8
http://water.rid8.go.th/waterSys/map/index.php